ประหยัดเวลา แรงงาน เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องพิมพ์งานทีเหมือนกันหลาย ๆ ครั้ง โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นลายเส้น รูปภาพ แผนผัง ไม่ต้องมาเขียนหรือวาดใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามากทำสำเนาได้สะดวกรวดเร็วและไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ถ้ามีที่พิมพ์ผิดที่ต้นฉบับและได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อถ่ายเอกสารจะไม่ปรากฏรอยให้เห็นในเอกสารฉบับสำเนา 

ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกพิมพ์บนกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีมากสำหรับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ของคุณราคาถ่ายเอกสาร (เลเซอร์) กระดาษปอนด์ 80 แกรม


หมายเหตุ :  ราคาต่อ 1หน้า