ประหยัดเวลา แรงงาน เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องพิมพ์งานทีเหมือนกันหลาย ๆ ครั้ง โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นลายเส้น รูปภาพ แผนผัง ไม่ต้องมาเขียนหรือวาดใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามากทำสำเนาได้สะดวกรวดเร็วและไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ถ้ามีที่พิมพ์ผิดที่ต้นฉบับและได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อถ่ายเอกสารจะไม่ปรากฏรอยให้เห็นในเอกสารฉบับสำเนา 

ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกพิมพ์บนกระดาษที่มีคุณภาพสูงและมีคุณภาพการพิมพ์ที่ดีมากสำหรับความพึงพอใจที่สมบูรณ์ของคุณราคาถ่ายเอกสารขนาดใหญ่ (กระเาษปอนด์ 90 แกรม)

 

หมายเหตุ :  ราคาต่อ 1 หน้า