วิสัยทัศน์
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

            เป็นผู้นำด้าน Digital Production, Web to Print และ Mass Customization ในประเทศไทย ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านงานพิมพ์ให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยเทคโนโลยีงานพิมพ์ที่ทันสมัย การบริหารงานที่รวดเร็ว และการจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราเสนองานพิมพ์คุณภาพที่มีความหมายกับลูกค้าอย่างแท้จริง


พันธกิจ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

+ ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นแกนกลางในการสร้างศักยภาพให้กับกลุ่มลูกค้า ในการสร้างสรรค์งานพิมพ์
+ เข้าใจสถานะ ความสำคัญ และงานของลูกค้าแต่ละกลุ่ม ที่ใช้งานผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อย่างแท้จริง
+
 ใช้การเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อผลิตงานพิมพ์คุณภาพในต้นทุนที่ต่ำที่สุด และรวดเร็วที่สุด
+
 สร้างฐานการผลิตที่ทันสมัย ด้วยโครงสร้างหลักที่เป็นดิจิตอล เพื่อสนับสนุน Mass Customization

ค่านิยมที่เรายึดถือ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

5L

+ Lift & go other up together                                                                                               + ยกระดับและก้าวไปด้วยกัน

+ Leadership High & Kindness                                                                                            + มีความเป็นผู้นำสูงและมีจิตใจที่ดี

+ Lifelong learning                                                                                                                + การเรียนรู้ตลอดชีวิต

+ Live & work with good people                                                                                         + ใช้ชีวิตและร่วมงานกับบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพ

+ Looking for Opportunities & Technologies                                                                   + มองหาโอกาสใหม่ๆและความทันสมัยของเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา


5S

+ Service design to disrupt the old                                                                                    + ออกแบบ บริการที่ดีกว่าเดิมเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกวัน

+ Sustainable long-term growth & profitability                                                               + การเติบโตในระยะยาวอย่างยั่งยืนและการทำกำไรอย่างมีความเหมาะสม

+ Support & Care about Communities                                                                             + การสนับสนุนและดูแลรักษาชุมชนที่เราอยู่อาศัย

+ Speed & Quality Matter                                                                                                   + มองเรื่องความรวดเร็วและคุณภาพเป็นสำคัญเสมอ

+ Searching for better Solution in everyday life to delivery value                               + ค้นหาทางที่ดีกว่าในชีวิตประจำวันเพื่อส่งมอบคุณค่า