Screen


GL-10A อลูมิเนียม

ขนาดภาพ                    ราคาโครง                รวมพิมพ์

90x215cmx3P                ฿3,000                      ฿5,500


GL-10C อลูมิเนียม
ขนาดภาพ               ราคาโครง               รวมพิมพ์
148 x 110-200 cm.   ฿5,400                     ฿7,000

GL-10F1 อลูมิเนียม
ขนาดภาพ                 ราคาโครง                รวมพิมพ์
55x85.5 cm. x8p          ฿9,900                    ฿11,900


GL-10F2 อลูมิเนียม
ขนาดภาพ             ราคาโครง                รวมพิมพ์
55x15 cm. x7p       ฿9,900                       ฿12,400